Kymenlaakson ennakoi

Pyhtään avainlukuja

Jaa tämä artikkeli

Pyhtään avainlukuja

Pyhtään keskeiset avainluvut ja väestöennusteet.

Tilastoja

Taajama-asteella tarkoitetaan taajamien väestön osuutta koko kunnan väestöstä. Pyhtäällä taajama-aste on 74,7 %. Yli 90 % taajama-aste tarkoittaa rakenteeltaan kaupunkimaista kuntaa. Pyhtäällä 93,4 % väestöstä asuu rivi- tai pientalossa.

Työikäisen väestön osuus Pyhtään väestöstä on 56 % ja yli 64-vuotiaiden osuus n. 27 %. Lapsia (alle 15-v) pyhtääläisistä on n. 16 %. Pyhtäällä yli 64-vuotiaita on hieman vähemmän kuin Kymenlaaksossa keskimäärin (28,6 %) ja lapsia on hieman keskimääräistä enemmän (Kymenlaakso keskimäärin 13,1 %). 

Pyhtään työllisyysaste on n. 75 % ja työttömien osuus työvoimasta 8,8 %. Työllisyysaste on muita Kymenlaakson kuntia korkeampi ja työttömien osuus pienempi. 

Vähintään toisen asteen tutkinnon suorittaineiden osuus yli 15-vuotiaista pyhtääläisistä on 71,9 %. Koko Kymenlaaksossa luku on 72,4 % ja koko Suomessa 74 %.

Ulkomaan kansalaisten osuus Pyhtään väestöstä on 2,2 %, mikä on vähemmän kuin Kymenlaaksossa keskimäärin (3,8 %).

Pyhtään väkiluku vuonna 2020 oli 5 125 henkilöä. Väkiluku lisääntyi vuoteen 2019 verrattuna 0,3 %. 

Väestörakennetta mitataan ns. taloudellisella huoltosuhteella, jossa lasketaan kuinka monta työvoiman ulkopuolella olevaa ja työtöntä on yhtä työllistä kohti. Laskennassa ei-työllisiksi huomioidaan myös alle 15-vuotiaat ja yli 64-vuotiaat. Huoltosuhde ilmoitetaan indeksilukuna. Pyhtään taloudellinen huoltosuhde on 143 eli ts. 143 ei-työllistä 100 työllistä kohden. Luku on muita Kymenlaakson kuntia parempi. Koko Kymenlaakson taloudellinen huoltosuhde on 170.

Pyhtäällä sijaitsi vuonna 2019 1 074 työpaikkaa ja alueella asui 2 118 työllistä.

Tilastokeskus julkaisee väestöennusteita, jotka ovat ns. demografisia trendilaskelmia, joissa lasketaan mikä olisi alueen tuleva väestö, jos viime vuosien väestönkehitys jatkuisi samanlaisena. Tilastokeskuksen väestöennusteet perustuvat havaintoihin syntyvyyden, kuolevuuden ja muuttoliikkeen menneestä kehityksestä. Niitä laadittaessa ei oteta huomioon taloudellisten, sosiaalisten eikä muiden yhteiskunta- tai aluepoliittisten päätösten mahdollista vaikutusta tulevaan väestönkehitykseen.

Viimeisin Tilastokeskuksen laatima väestöennuste on julkaistu syksyllä 2021 ja se osoittaa Pyhtäälle vuodelle 2040 4 370 asukasta.

Tilastokeskuksen ennusteen mukaan Pyhtäällä syntyvyys pysyy lähes samalla tasolla ollen vuonna 2040 27 lasta. Kuolleisuus pysyy tasaisena n. 65 kuollutta vuosittain. Näin ollen luonnollinen väestönlisäys jatkaa Tilastokeskuksen ennusteen mukaan negatiivista kehitystä tulevaisuudessakin.

Pois muuttaneiden määrä tulee Tilastokeskuksen ennusteen mukaan kääntymään laskuun ja kokonaisnettomuutto olisi Pyhtäällä vuonna 2035 nollatilanteessa. Vuonna 2040 kokonaisnettomuutto olisi 11 henkeä postiviisen puolella.Kymenlaakson liitto 2021-. © Oikeudet muutoksiin pidetään.