Skip to main content

Kymenlaakson ennakoi

Väestösuunnite ja -ennuste

Jaa tämä artikkeli

Väestösuunnite ja -ennuste

Tilastokeskus laatii väestöennusteen, joka on ns. demografinen trendilaskelma, jossa lasketaan mikä olisi alueen tuleva väestö, mikäli viime vuosien väestönkehitys jatkuisi samanlaisena. Väestöennusteeseen ei sisälly ennusteen laatijan suunnittelemaa väestönkehitystä eikä aluepoliittista tahdonilmaisua. 

Väestösuunnite ei ole vain menneeseen kehitykseen perustuva arvio tulevaisuudesta vaan pelkkää laskennallista ennustetta tavoitteellisempi tila. Väestösuunnitteeseen vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa aluerakenteelliset tekijät, elinkeinoelämän tilanne, muuttoliike, maahanmuutto jne. Kymenlaakson väestösuunnite on laadittu vuoteen 2040 ulottuvana tavoitetilana.

Kymenlaakson väestösuunnitteet

Kymenlaaksoon on laadittu vuoteen 2040 ulottuva väestösuunnite maakuntakaava- ja maakuntaohjelmatyön yhteydessä. Väestösuunnite ei ole vain menneeseen kehitykseen perustuva arvio tulevaisuudesta vaan se on pelkkää laskennallista ennustetta tavoitteellisempi tila. Kymenlaakson väestösuunnitteeseen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. alueen kestävä kaupunkikehitys, paikkariippumattoman työn lisääntyminen, hyvät yhteydet Suomen vahvoihin keskuksiin, infrastruktuurin parantuminen entisestään, panostaminen elinkeinoelämän vahvuuksiin (bio- ja metsätaloustuotteet, cleantech) ja asuinpaikkavetovoimaisuuteen sekä matkailupotentiaaliin.

Väestösuunnitteen mukaan Kymenlaaksossa asuisi vuonna 2040 150 200 henkilöä. Tilastokeskuksen ennuste vuodelle 2040 on 136 233 henkeä.

Väestösuunnitteen mukaan väkiluku alkaa maakunnassa jälleen kasvaa vuoden 2038 tienoilla positiivisen nettomaahanmuuton sekä positiivisen kuntien välisen nettomuuton ansiosta.  Kasvu on melko pientä, noin 0,1 – 0,2 % prosenttia vuodessa. Syntyvyys pysyy 2020-luvun tasolla  tai jopa hieman vähenee, mikä pitää väestökehityksen suurelta osin negatiivisena 2040-luvulle tultaessa. 

Kymenlaaksoon laadittiin vuonna 2016 väestösuunnite, jota päivitettiin vuonna 2020. Vuoden 2016 suunnitteen mukaan vuonna 2040 maakunnassa olisi 173 384 asukasta. Vuonna 2020 päivitetty suunnite vuodelle 2040 on 150 200 asukasta.

Tilastokeskuksen vuonna 2012 tekemän ennusteen mukaan Kymenlaakson väestö olisi vuonna 2040 171 969 asukasta. Vuonna 2015 Tilastokeskus ennusti vuodelle 2040 167 196 asukasta ja vuoden 2020 ennuste vuodelle 2040 on 136 233 asukasta. Tilastokeskuksen ennuste perustuu ns. demografiseen trendilaskelmaan, jossa lasketaan mikä olisi alueen tuleva väestö, mikäli viime vuosien väestönkehitys jatkuisi samanlaisena.

Maakuntatason suunnittelutyötä varten on laadittu eri vuosikymmeninä väestösuunnitteita ja -tavoitteita väestömäärälle. Ensimmäinen väestösuunnite on laadittu vuonna 1967 seutukaavarunkoa varten ja se ennusti vuodelle 2000 242 800 asukasta. Tuolloin Kymenlaakson väestö oli ollut jatkuvassa nousussa ja uudelle työvoimalle oli kysyntää. Vuonna 1975 rakennesuunnitelman yhteydessä suunniteltiin vuodelle 2000 222 300 asukasta. Jo tuolloin tunnistettiin syntyvyydessä tapahtunut jyrkkä lasku, mutta kuolleisuuden vaikutukset väestökehitykseen olivat vielä vähäisiä. Vuoden 2000 toteutunut väestö oli 187 474 asukasta.

1980-luvulla väestökehityksen taittumista selitti erityisesti muuttoliikkeen negatiivinen kehitys. 1980 väestösuunnite osoitti vuoteen 2010 215 100 asukasta, vuonna 1984 205 900 asukasta ja 1988 196 100 asukasta. 1992 laadittu seutukaavasuunnitelma noudatteli pitkälti vuoden 1988 suunnitetta ja ennusti vuoteen 2010 193 500 askukasta. Toteutunut väestö oli vuonna 2010 182 382 asukasta.

2005 väestösuunnite vuoteen 2020 oli 197 500 asukasta ja vuonna 2011 181 200 asukasta. Toteutunut väestö oli 169 437 henkeä. 2000-luvulla on väestökehitykseen vaikuttanut sekä luonnollinen väestökehitys ts. syntyneiden ja kuolleiden erotus sekä negatiivinen muuttoliike.

Kymenlaakson väestö kasvoi 1920-, 1930- ja 1940-luvuilla koko maan keskiarvoa nopeammin. 1950-luvulla kasvu hidastui ja 1960-luvulla se jäi alle maan keskiarvon. 1970-luvulla kasvu taittui ja 1980-luvulta alkaen kääntyi laskuun.

Kymenlaakson väestöennusteet

Kuntakohtaiset väestöennusteet löytyvät kuntien avainlukuja -tilastosivuilta.

Tilastokeskus julkaisee väestöennusteita, jotka ovat ns. demografisia trendilaskelmia, joissa lasketaan mikä olisi alueen tuleva väestö, jos viime vuosien väestönkehitys jatkuisi samanlaisena. Tilastokeskuksen väestöennusteet perustuvat havaintoihin syntyvyyden, kuolevuuden ja muuttoliikkeen menneestä kehityksestä. Niitä laadittaessa ei oteta huomioon taloudellisten, sosiaalisten eikä muiden yhteiskunta- tai aluepoliittisten päätösten mahdollista vaikutusta tulevaan väestönkehitykseen.

Viimeisin Tilastokeskuksen laatima väestöennuste on julkaistu syksyllä 2021 ja se osoittaa Kymenlaaksoon vuodelle 2040 136 233 asukasta. 

Tilastokeskuksen ennusteen mukaan Kymenlaakson syntyvyys jatkaa laskuaan ollen vuonna 2040 841 lasta. Kuolleisuus pysyy tasaisena n. 2 200 kuollutta vuosittain. Näin ollen luonnollinen väestönlisäys jatkaa Tilastokeskuksen ennusteen mukaan negatiivista kehitystä tulevaisuudessakin.

Pois muuttaneiden määrä tulee Tilastokeskuksen ennusteen mukaan kääntymään laskuun ja kokonaisnettomuutto olisi vuonna 2035 jo hieman postiivinen. Vuonna 2040 kokonaisnettomuutto olisi 418 henkeä postiviisen puolella. 

Kymenlaaksossa asui vuoden 2023 158 658 henkilöä. Vuoden aikana vähennystä tuli 830 henkilöä. Kymenlaaksossa asui vuoden 2021 lopussa 161 391 henkilöä. Vuoden aikana vähennystä tuli 8 046 henkilöä, sillä Iitin kunta siirtyi tällöin Päijät-Hämeen maakuntaan, ja kerralla menetettiin yli 6 000 asukasta. Ennakkoväkiluku 1.1.2021 oli 162 840.

Seutukunnittain tarkasteltuna Kouvolassa asui vuoden 2023 lopussa 78 880 henkeä, vuoden aikana väkiluku väheni 549 hengellä. Vastaavasti Kotkan-Haminan seudulla asui 2023 lopussa 79 778 henkeä, muutosta vuoteen 2022 verrattuna -281 henkeä. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan vuonna 2040 Kouvolassa asuisi 67 532 henkeä ja Kotkan-Haminan seudulla 68 701 henkeä. 

Väestö on keskimäärin hieman iäkkäämpää Kymenlaaksossa, kuin koko maassa. Vuonna 2023 yli 64-vuotiaiden osuus oli koko maassa noin 23.4 %, kun Kymenlaaksossa vastaava lukema oli  30.0%. Vastaavasti alle 29-vuotiaita oli koko maassa noin 32.09 % ja Kymenlaaksossa 26.30 %. 

Alle 3-vuotiaiden osuus Kymenlaakson väestöstä oli vuonna 2023 2,43 % eli 3 860 lasta, ennuste vuodelle 2040 on 3,2 % mikä tarkoittaa 4 554 lasta. Vastaavasti vanhusväestön määrä tulee ennusteen mukaan nousemaan. Yli 70-vuotiaita oli vuonna 2023 35 500 henkilöä (n. 22 %) ja ennuste vuodelle 2040 on 42 835 henkeä (n. 30 %).

Työikäisten (15-64 vuotiaat) osuus väestöstä vuonna 2023 oli 57.7 % (91 469 henkeä). Ennusteen mukaan työikäinen väestö tulee vähenemään vuoteen 2040 mennessä lähes 22 000 hengellä ollen vuonna 2040 76 924 henkeä (53,5 % väestöstä).

Kymenlaaksossa asui vuonna 2023 80 071 naista ja 78 587 miestä eli väestön sukupuolijakauma on lähes 50-50. Jakauma tulee pysymään ennusteen mukaan tulevaisuudessakin lähe samana.