Skip to main content

Kymenlaakson ennakoi

Kotkan avainlukuja

Jaa tämä artikkeli

Kotkan avainlukuja

Kotkan keskeiset avainluvut ja väestöennusteet.

Tilastoja

Taajama-asteella tarkoitetaan taajamien väestön osuutta koko kunnan väestöstä. Kotkassa taajama-aste on 98,2 %. Yli 90 % taajama-aste tarkoittaa rakenteeltaan kaupunkimaista kuntaa. Kotkassa n. 44 % väestöstä asuu rivi- tai pientalossa.

Työikäisen väestön osuus Kotkan väestöstä on 58.7 % ja yli 64-vuotiaiden osuus 28.8 %. Lapsia (alle 15-v) kotkalaisista on 12.6 %. Luvut ovat samaa tasoa kuin Kymenlaaksossa keskimäärin.

Kotkan työllisyysaste on n. 68.1 % ja työttömien osuus työvoimasta n. 13.4 %. Työttömien osuus on jonkin verran muita Kymenlaakson kuntia korkeampi ja työllisyysaste matalampi.

Vähintään toisen asteen tutkinnon suorittaineiden osuus yli 15-vuotiaista kotkalaisista on 73,9 %. Koko Kymenlaaksossa luku on 73,0 % ja koko Suomessa 74.6 %.

Ulkomaan kansalaisten osuus Kotkan väestöstä on 5,4 %, mikä on enemmän kuin Kymenlaaksossa keskimäärin (3,8 %).

Kotkan väkiluku vuonna 2023 oli 50 500 henkilöä. Väkiluku väheni vuoteen 2022 verrattuna -0,23 %.

Väestörakennetta mitataan ns. taloudellisella huoltosuhteella, jossa lasketaan kuinka monta työvoiman ulkopuolella olevaa ja työtöntä on yhtä työllistä kohti. Laskennassa ei-työllisiksi huomioidaan myös alle 15-vuotiaat ja yli 64-vuotiaat. Huoltosuhde ilmoitetaan indeksilukuna. Kotkan taloudellinen huoltosuhde on 166 eli ts. 166 ei-työllistä 100 työllistä kohden. Koko Kymenlaakson taloudellinen huoltosuhde on 160.2

Kotkassa sijaitsi vuonna 2021  21 545 työpaikkaa ja alueella asui 2021  19 266 työllistä.

Tilastokeskus julkaisee väestöennusteita, jotka ovat ns. demografisia trendilaskelmia, joissa lasketaan mikä olisi alueen tuleva väestö, jos viime vuosien väestönkehitys jatkuisi samanlaisena. Tilastokeskuksen väestöennusteet perustuvat havaintoihin syntyvyyden, kuolevuuden ja muuttoliikkeen menneestä kehityksestä. Niitä laadittaessa ei oteta huomioon taloudellisten, sosiaalisten eikä muiden yhteiskunta- tai aluepoliittisten päätösten mahdollista vaikutusta tulevaan väestönkehitykseen.

Viimeisin Tilastokeskuksen laatima väestöennuste on julkaistu syksyllä 2021 ja se osoittaa Kotkaan vuodelle 2040 43 981 asukasta.

Tilastokeskuksen ennusteen mukaan Kotkassa syntyvyys jatkaa laskuaan ollen vuonna 2040 282 lasta. Kuolleisuus pysyy tasaisena n. 700 kuollutta vuosittain. Näin ollen luonnollinen väestönlisäys jatkaa Tilastokeskuksen ennusteen mukaan negatiivista kehitystä tulevaisuudessakin.

Pois muuttaneiden määrä tulee Tilastokeskuksen ennusteen mukaan kääntymään laskuun ja kokonaisnettomuutto olisi Kotkassa vuonna 2030 jo hieman postiivinen. Vuonna 2040 kokonaisnettomuutto olisi 135 henkeä postiviisen puolella.