Skip to main content

Kymenlaakso ennakoi

Ajankohtaista

Jaa tämä artikkeli

Artikkeli julkaistu: 29.05.2019

Kevään 2019 toimialojen näkymät on julkaistu

Kevään 2019 näkymiä on julkaistu seitsemältä toimialalta. Linkeistä tarkempia tietoja:

Elintarviketeollisuuden liikevaihto jatkaa kohtalaista kasvuaan kireässä kilpailutilanteessa. Myös elintarviketeollisuuden kiinteät investoinnit ovat kasvussa. Viime vuonna Suomesta vietiin elintarvikkeita ja juomia 1,55 miljardilla eurolla. Samaan aikaan tuonnin arvo oli 4,58 miljardia euroa.

Liike-elämän palvelut ovat edelleen kasvu-uralla. Kasvun arvioidaan hieman hidastuvan monilla osa-alueilla loppuvuotta 2019 kohden johtuen yleisestä talouskehityksestä sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Ohjelmistoalan kasvua tukee jatkossakin kaikkien toimialojen digitalisaatio. Teknisen konsultoinnin ja työvoiman vuokrausalan suhdanteisiin vaikuttaa teollisuus-, talonrakennus- ja yhdyskuntasektorin kysynnän kehittyminen. Liike-elämän palvelut hakevat kasvua innovaatioista ja kansainvälisiltä markkinoilta.

Suomeen on suunnitteilla suuria metsä- ja puutuoteteollisuuden investointeja. Talouskasvun hidastuminen näkyy erityisesti sahatavaran kysynnässä, joka reagoi nopeasti suhdannevaihteluihin. Puutuoteteollisuuden vientiin ei kuluvana vuonna ole odotettavissa kasvua, mutta puutuotteiden pitemmän aikavälin näkymät ovat edelleen hyvät. Rakentamisen korkeasuhdanne on taittunut, mutta puurakentamisella on hyvät mahdollisuudet kasvattaa osuuttaan kokonaisrakentamisen volyymistä.

Kaivostoimiala: viime vuosi oli ennätysvuosi Suomen louhintamäärissä. Sotkamon maaliskuussa avatun hopeakaivoksen toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin. EU:ssa on löydetty akkujen arvoketjuista yhteisen intressi. Kaivoslainsäädännön toimivuudesta on selvitys käynnissä.

Suomen kiinnostavuus matkakohteena kasvaa yhä. Saavutettavuuden parantaminen on Suomen matkailuelinkeinolle ratkaisevan tärkeää. Toisaalta kestävän kehityksen huomiointi on matkailun kasvun edellytys. Näiden seikkojen yhteensovittaminen tulee kuitenkin olemaan haastavaa. Myös toimialan digitalisoituminen on keskeinen kehittämiskohde. Vuosi 2018 oli matkailussa edelleen kasvun vuosi ja majoituspalveluiden kokonaiskysyntä kasvoi 1,5 prosenttia vuoteen 2017 verrattuna. Kasvua tuli sekä kansainvälisistä että kotimaisista matkailuyöpymisistä. Suomen majoitusliikkeissä kirjattiinkin vuonna 2018 yli 22 miljoonaa yöpymisvuorokautta, joista noin 15,4 miljoonaa oli kotimaisten ja reilu 6,8 miljoonaa ulkomaisten matkailijoiden yöpymisiä. Suurimmat matkailijaryhmät olivat venäläiset, virolaiset ja ruotsalaiset.

Sosiaali- ja terveyspalvelut: maakunta- ja sote-uudistus kaatuivat 8.3.2019. Myös uudistusten valmistelu päättyi. Sittemmin maakuntien valmistelutyössä on keskitytty valmistelun alasajoon sekä tehdyn työn dokumentointiin. Hallitusneuvottelupuolueiden puheenjohtajat linjasivat 23.5.2019, että sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen kootaan 18 itsehallinnolliselle maakunnalle. Maakunnat tuottaisivat palvelut pääosin julkisena palveluna, jota yksityinen sektori täydentäisi. Yritykset ovat kuitenkin edelleen osa palvelujärjestelmäkokonaisuutta. Sote-alan yrityskentällä tapahtuu koko ajan muutoksia. Kansallisen sote-palvelujärjestelmän kehittäminen voi parhaimmillaan samanaikaisesti edistää paitsi väestön hyvinvointia, myös alan vientimarkkinoiden ja kansainvälisen kysynnän kasvua.

Uusiutuva energia: Aurinkosähkö houkuttaa yrityksiä edelleen ja tuulivoimainvestoinnit jatkuvat myös markkinaehtoisesti. Vuoden 2018 aikana aurinkosähkön tuotantomäärä lähes nelinkertaistui. Suomessa investoidaan tuulivoimakapasiteetin kasvuun edelleen vahvasti. Lisäksi tuulisähkön tuotantokustannukset ovat laskeneet merkittävästi.