Skip to main content

Kymenlaakso ennakoi

Ajankohtaista

Jaa tämä artikkeli

Artikkeli julkaistu: 28.01.2021

Relevantin tulevaisuustietämyksen strateginen rooli maakunnan aluekehittämisessä

Mikäli sinua kiinnostaa strategisen ennakoinnin systeeminen malli aluekehittämisessä, niin lue lisää!

Tämä Jaana Lauhkonen-Teräväisen LUT-yliopiston Tietojohtamisen ja johtamisen koulutusohjelmassa kirjoitettu pro gradu-tutkielma lisää ymmärrystä strategisesti relevantin tulevaisuustietämyksen merkityksestä maakunnallisessa aluekehittämisessä.

Ilmiön tarkastelussa kiinnitetään huomiota siihen, miten kollektiivisessa prosessissa luotavan ennakointitiedon ja skenaarioiden hyödyntämistä ja implementointia voidaan edistää strategisten tavoitteiden toteutumista edistävällä tavalla. Mikä on tiedon luomisen prosessien merkitys ja mitkä ovat tiedon luomisen, hyödyntämisen ja implementoinnin prosessien väliset suhteet? Ilmiötä tarkastellaan aiemman kirjallisuuden sekä tapaustutkimuksen kohteena olevan Kymenlaakson liiton aluekehittämisen ja ennakoinnin pohjalta.

Aiheesta on suhteellisen vähän aiempaa tutkimusta huolimatta siitä, että tulevaisuustietämys auttaa varautumaan huomiseen ja on sen vuoksi tämän päivän dynaamisessa ympäristössä keskeistä pääomaa kestävän ja innovatiivisuutta edistävän toiminnan kannalta.

Tutkimuksen tuloksena esitetään strategisen ennakoinnin systeeminen malli, jota soveltamalla maakunnan aluekehittämiseen kytkeytyvää ennakointityötä voidaan tarkastella vaikuttavuuden lisäämiseksi. Kompleksinen ja dynaaminen toimintaympäristö edellyttää monitasoista, systeemistä ja jatkuvaa ennakointia. Tutkimuksen tulosten mukaan vuorovaikutteiset prosessit sekä päätöksenteon ja tiedon implementoinnin huomioiminen jo ennakointiprosessin suunnitteluvaiheessa on merkityksellistä. Tärkeää on myös tiedon käytäntöön viemisen kannalta keskeisten toimijoiden osallistaminen tietoa luoviin prosesseihin.

Työ on valmistunut tammikuussa 2021. Tästä julkaisuun