Vastuullisen matkailun portaat -koulutusmallin kehittäminen

Hankkeessa kehitetään ajasta ja paikasta riippumaton täydennyskoulutusmalli vastuullisen matkailun osaamisen kehittämiseksi.

Tarkoituksena on osaamisen kehittäminen vastuullisuuden kaikilla osa-alueilla niin johto-, esimies- kuin työntekijätasollakin. Korkeakouluyhteistyönä tuotetun ketterän, digitaalisuutta hyödyntävän koulutusmallin keskeisimpiä kohderyhmiä ovat matkailualan yrittäjät, esimiehet, työntekijät ja yrittäjäksi aikovat. Täydennyskoulutuksella vastataan ennakoivasti matkailun kasvuun liittyviin haasteisiin kuten liikamatkailuun, ilmastonmuutokseen ja sosio-kulttuurisiin ongelmiin. Hanke kokoaa laajasti korkeakoulujen vastuullisen matkailun osaamisen yhteisen koulutussuunnitteluprosessin ääreen.
Xamk on yksi hankkeen osatoteuttajista. Hankkeen päätoteuttajana toimii Jyväskylän Ammattikorkeakoulu ja muina osatoteuttajina toimivat Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu, Oulun yliopiston Maantieteen tutkimusyksikkö sekä Matkailualan tutkimus-ja koulutusinstituutti, Lapin yliopisto. Rahoittaja on Opetus- ja kulttuuriministeriön ESR-toimenpidekokonaisuus; valtakunnallisten koulutusmallien kehittäminen.
Hankkeen kesto: 01.01.2019 - 30.06.2021

Lisätietoja: https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/vastuullisen-matkailun-portaat-koulutusmallin-kehittaminen/

Tulosta

Etiäinen

Projektissa kehitetään Kymenlaakson maakunnallista ennakointimallia. Keskeistä on työelämän ja oppilaitosten edustajien kohtaamisen systematisointi. Tuloksena syntyy käytännönläheinen malli luotettavaan ennakointitietoon. Tämä hyödyttää alueella monia toimijoita koulutusorganisaatioiden lisäksi.

Hankkeen vaikutuksesta koulutuksessa voidaan reagoida lyhyellä ja pitkällä aikavälillä työvoima- ja osaamistarpeisiin. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hallinnoimaa hanketta rahoittaa Hämeen ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta sekä kunnat ja oppilaitokset.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu toteuttaa hankkeen yhdessä Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston Ekamin, Kouvolan seudun ammattiopiston KSAOn ja Kouvolan Aikuiskoulutuskeskuksen kanssa. Ohjausryhmään osallistuu lisäksi muita maakunnallisia ja seudullisia toimijoita.

Hanke alkoi 1.4.2018 ja se päättyy 30.9.2020.

Lisätietoja: www.xamk.fi/etiainen

Tulosta

Cursor
Logo Tehaayhes B
Logo Ely
Logo Kll
Logo Ksao
Logo Ksao
Logo K Aik
Kinno
Logo Kk N
Kymenlaaksonkesayliopisto
Logo Kll
Logo Yrittajat N