Kymenlaakso ennakoi

Terveys ja hyvinvointi

Jaa tämä artikkeli

Terveys ja hyvinvointi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmasta väestö tulisi saada pysymään terveinä, hyvinvoivina ja toimintakykyisinä mahdollisimman pitkään.

Kymenlaaksossa eläkeikäisen väestön osuus on kokomaan suurimpien joukossa ja syntyvyys on maan matalimpia. Kymenlaakson väestölliseen huoltosuhteeseen ennustetaan rajua heikkenemistä 2030-luvulle saakka, joka nostaa palveluntarvetta etenkin ikääntyneille suunnatuissa palveluissa. Vastaavasti lapsiperheiden palveluihin käytettävät resurssit tulevat pienenemään ikäluokkien vähenemisen vuoksi.

Kymenlaakson hyvinvointikertomuksen sivuilla voit tutustua mm. kuntakohtaisiin hyvinvointikortteihin sekä hyvinvointisuunnitelmassa seurattaviin indikaattoritietoihin.

Tilastotietoa suomalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) koostaa indikaattoreita keskeisistä väestön hyvinvointia ja terveyttä koskevista tiedoista Sotkanet-tietopalveluun. Palvelussa on saatavilla sosiaali- ja terveysalaan liittyviä indikaattoritietoja sekä asiantuntijoiden laatimia kuvauksia aineistoista. Tiedot on saatavilla vuodesta 1990 alkaen viimeisimpään kuntajakoon perustuen.

Indikaattoritietoa huono-osaisuudesta

Huono-osaisuus Suomessa -tietopalvelu koostaa eriteltyä tietoa huono-osaisuudesta maakunnittain, seutukunnittain tai kunnittain. Palveluun on määritelty inhimillistä, sosiaalista ja taloudellista huono-osaisuutta kuvaavat indikaattorit. Palvelua ylläpitää Diakonia ammattikorkeakoulu (DIAK).

Tilastoja

Taloudellisella huoltosuhteella tarkoitetaan työllisten lukumäärän suhdetta työttömiin ja työvoiman ulkopuolella oleviin. Työvoiman ulkopuolisiksi lasketaan 0–14-vuotiaat, opiskelijat ja koululaiset, varusmiehet ja siviilipalvelusmiehet, eläkeläiset sekä muut työvoiman ulkopuolella olevat. Kymenlaakson taloudellinen huoltosuhde oli vuonna 2020 Suomen kolmanneksi korkein.

Väestöllinen huoltosuhde pohjautuu väestön ikärakenteeseen. Tarkastelussa väestöllisellä huoltosuhteella tarkoitetaan työikäisten suhdetta lapsiin ja vanhuksiin. Tilastokeskuksen tarkatelussa eläkeläiseksi on katsottu 65 vuotta täyttäneet ja lapsiksi kaikki alle 18-vuotiaat.Kymenlaakson liitto 2021-. © Oikeudet muutoksiin pidetään.