Skip to main content

Kymenlaakso ennakoi

Työpaikat ja työllisyys

Jaa tämä artikkeli

Työpaikat ja työllisyys

Vuodesta 2007 lähtien käynnissä oleva rakennemuutos on vähitellen monipuolistanut Kymenlaakson elinkeinorakennetta. Uutta kasvua haetaan sekä perinteisten alojen tukemisesta ja uudistamisesta, mutta myös uudemmilta toimialoilta.

Tulevaisuuden haasteena ovat maakunnan ikärakenteesta johtuva työvoiman voimakas eläköityminen sekä maakunnan vähäinen korkeakoulutustarjonta, jotka voivat tehdä osaavan työvoiman löytämisestä haastavaa tai erittäin haastavaa etenkin erityistä osaamista vaativien työtehtävien osalta. Vaikka työvoiman kysyntä on laskenut, ammattibarometrin mukaan pula-ammatteja on edelleen paljon.

Työllisyyskatsaukset ja työllisyyden seutuanalyysit

Työllisyyskatsaus on Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kuukausittain laatima tiedote alueen työttömyyden ja avoimien työpaikkojen ajankohtaisesta tilanteesta. Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoon, joka kootaan työ- elinkeinotoimistojen asiakasrekisteritiedoista.

Tilastoja

Vuonna 2022 Kymenlaaksossa oli 60 726 työpaikkaa. Tämä on 2,6 % koko maan työpaikoista.

2010-luvulla Kymenlaakson työpaikoista on hävinnyt 10 %. Absoluuttisena lukuna tämä merkitsee lähes 6 600 työpaikan katoamista. Toimialoittain tarkasteltuna eniten työpaikkoja on vähentynyt logistiikka-alalta ja teollisuudesta. Työpaikkojen määrä on kasvanut etenkin sosiaali- ja terveysalalla. Suhteellisesti kokonaisvähennys on maakuntien välisessä vertailussa suurinta (yhdessä Etelä-Savon kanssa). Koko maassa työpaikkojen määrä kasvoi 2 %, eniten Uudellamaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Kymenlaakson suurin työllistäjä on terveys- ja sosiaalipalvelut, joissa työskentelee n. 12 300 henkilöä eli viidennes kaikista työllisistä. Toiseksi eniten työpaikkoja on teollisuudessa (n. 8 300 eli noin 14 %). Myös kauppa on suuri työllistäjä. Joka kymmenes kymenlaaksolainen työskentelee kaupan alalla.

Myös koko maassa terveys- ja sosiaalipalvelut on suurin työllistäjä 17 prosentin osuudellaan. Seuraavaksi suurimmat toimialat ovat teollisuus ja kauppa. Erojakin Kymenlaakson ja koko maan jakauman välillä on. Kymenlaaksossa julkinen hallinnon ja maanpuolustuksen sekä kuljetuksen ja varastoinnin osuudet ovat koko maata suuremmat. Sen sijaan osuudet ovat pienemmät etenkin informaation ja viestinnän sekä ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan osalta.

Kymenlaaksossa oli vuonna 2023 työllisiä oli 61996. Virallinen koko väestön työllisyysaste lasketaan 15–64-vuotiaiden työllisten prosenttiosuutena saman ikäisestä väestöstä. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen työllisyysaste oli 68.5 prosenttia vuonna 2023. Hallitus tavoittelee ohjelmassaan työllisyysasteen nostamista nykyisestä 75 prosenttiin vuoden 2023 loppuun mennessä.

Työttömien määrä nousi 2020 koronan myötä, mutta on sittemmin kääntynyt selvään laskuun. Työttömyysaste mittaa työttöminä työnhakijoina olevien henkilöiden prosenttiosuutena työvoimaan kuuluvista. Työttömyysastetta mitataan Suomessa kahdella menetelmällä: Tilastokeskuksen otospohjaisella työvoimatutkimuksella (virallinen tilasto) sekä työ- ja elinkeinotoimistojen yksilöistä tietoa keräävän työnhakijarekisterin perusteella. Tilastokeskuksen mukaan Kymenlaakson työttömyysaste oli 9,1 % vuonna 2023. TEM työnvälitystilaston mukainen työttömien osuus työvoimasta oli 11.4 % vuonna 2023.