Kymenlaakso ennakoi

Sosiaali- ja terveysala

Jaa tämä artikkeli

Sosiaali- ja terveysala

Ala on suuri työllistäjä. Kymenlaaksossa alalla työskentelee noin 12 000 henkilöä. Kokonaisuutena sosiaali- ja terveysala kärsii työvoimapulasta, mutta työvoiman kysyntä ja tarjonta vaihtelevat paljon ammateittain ja alueittain.

Sosiaali- ja terveysalan näkymät

Lähivuosina uusia työntekijöitä tarvitaan myös eläkkeelle lähtevien tilalle sekä kasvavien palvelutarpeiden (erityisesti ikääntyminen) tyydyttämiseksi. Tällä hetkellä ja lähitulevaisuudessa pulaa on esimerkiksi lääkäreistä, hammaslääkäreistä, sosiaalialan erityisasiantuntijoista, lähihoitajista (vanhustyö) ja sairaanhoitajista. (katso tarkemmin www.ammattibarometri.fi).

Viime vuosina palvelujen rakenne on muotoutunut ja tulee edelleen muuttumaan markkinoiden vapautumisen myötä. Asiakaslähtöisyyden, asiakkaan tarpeiden painotta­minen ja valinnanvapaus tulevat vai­kuttamaan myös sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteisiin. Asiakkaat odottavat nykyistä yksilöllisempiä ja monipuolisempia palveluja ja ovat entistä valmiimpia maksamaan niistä. Teknologia kehittyy, ja entistä suurempi osa palveluista siirtyy digitalisoitumisen myötä sähköisiksi. Myös erilaiset tekoälysovellukset arkipäiväistyvät. Alan työllistymismahdollisuudet monimuotoistuvat kasvavan hyvinvointitrendin myötä. Myös yksilön vastuu omasta hyvinvoinnista korostuu.


Tulevaisuuden trendejä ja signaaleja

 • Digitalisaatio, robotiikka, tekoäly, sähköiset hyvinvointipalvelut

 • Terveydenhuollon ja hyvinvoinnin polarisoituminen
 • Lääketieteen kehitys (esimerkiksi geeni-, nano-, bioteknologian kehitys)
 • Väestörakenteen muutokset, eliniän nousu
 • Wellness-trendi, kokonaisvaltaiset hyvinvointipalvelut
 • Syrjäytymisen ja sen periytymisen ehkäiseminen
 • Itsemittaus, terveysdatan hyödyntäminen
 • Yksityisten markkinoiden aseman kasvu
 • Asiakas yksilöllisenä kuluttajana
 • Laitoshoidon purkaminen, uudet hoito- ja palvelumuodot, etä- ja omahoidon kehittyminen
 • Sosiaali- ja terveysalan rajapinnat muiden toimialojen kanssa (esim. luova talous, matkailu)

Tulevaisuudessa korostuvia osaamisalueita

 • Palvelumuotoilu (etenkin sähköiset palvelut), palveluohjaus, hankintaosaaminen
 • Eri toimialojen osaamisalueiden yhdistelmät
 • Monikulttuurisuustaidot
 • Lääkehoidon osaaminen
 • Aggressiivisten, haastavasti käyttäytyvien asiakkaiden kohtaamistaidot
 • Ammattieettinen, juridinen osaaminen, verkostoyhteistyö
 • Dementiahoitotyön osaaminen, dementiasairauksien tuntemus
 • Syöpähoito, saattohoito, mielenterveysongelmien hoito
 • Ennaltaehkäisevään terveydenhoitotyöhön liittyvä osaaminen
 • Etä- ja virtuaalipalveluiden hallinta
 • Hyvinvointiteknologian tuntemus, hyvinvointituotteet ja -järjestelmät
 • Terveysdatan hyödyntäminen
 • Gerontologisen hoitotyön osaaminen

Aiheeseen liittyviä liitetiedostojaKymenlaakson liitto 2021-. © Oikeudet muutoksiin pidetään.