Skip to main content

Kymenlaakso ennakoi

Sosiaali- ja terveysala

Jaa tämä artikkeli

Sosiaali- ja terveysala

Ala on suuri työllistäjä. Kymenlaaksossa alalla työskentelee lähes 12 000 henkilöä. Kokonaisuutena lähes koko sosiaali- ja terveysala kärsii työvoimapulasta.

Sosiaali- ja terveysalan näkymät

Valtakunnallisesti joka viides uusi työpaikka on syntynyt yksityiselle sote-alalle. VM:n ennusteen mukaan sosiaali- ja terveysaloille tarvitaan vuoteen 2035 mennessä 70 000 työntekijää nykyistä enemmän. Lisäksi 150 000 eläkkeelle siirtyvän työpanos on korvattava. Kymenlaaksossa on jatkuvasti pulaa mm. vanhustyön lähihoitajista, sairaanhoitajista, puheterapeuteista, röntgenhoitajista, lääkäreistä ja sosiaalityöntekijöistä (katso tarkemmin www.ammattibarometri.fi).

Tulevaisuudessa kilpailu todennäköisesti edelleen kovenee (alan imago, työhyvinvointikysymykset, palkkakysymykset). Asiakaslähtöisyys ja asiakkaan tarpeiden painottaminen tulevat vaikuttamaan myös sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteisiin. Asiakkaat odottavat nykyistä yksilöllisempiä sekä monipuolisempia palveluita ja ovat entistä valmiimpia maksamaan niistä. Lisäksi yksilön vastuu omasta hyvinvoinnista tulee korostumaan. Teknologian kehityksen myötä entistä suurempi osa palveluista tulee siirtymään digitalisoitumisen myötä sähköisiksi. Myös erilaiset tekoälysovellukset arkipäiväistyvät. Alan työllistymismahdollisuudet monimuotoistavat kasvavan hyvinvointitrendin myötä.


Tulevaisuuden trendejä ja signaaleja

 • Digitalisaatio, robotiikka, tekoäly, sähköiset hyvinvointipalvelut

 • Ikääntyminen, väestörakenteen muutos

 • Lääketieteen kehitys (esimerkiksi geeni-, nano-, bioteknologian kehitys)
 • Kokonaisvaltainen hyvinvointi korostuu

 • Ennaltaehkäisevä terveydenhoito

 • Syrjäytymisen ja sen periytymisen ehkäiseminen, ongelmien monisyisyys, osallisuuden kasvattaminen

 • Itsemittaus, terveysdatan hyödyntäminen

 • Etä- ja omahoidon kehittyminen

 • Rajapinnat muiden toimialojen kanssa (esim. luova talous, matkailu)

Tulevaisuudessa korostuvia osaamisalueita

 • Palvelumuotoilu, asiakkaan tarpeiden laaja-alainen kartoittaminen, moniammatillinen yhteistyö ja verkosto-osaaminen palvelujen suunnittelussa ja yhteensovittamisessa

 • Kustannustehokkuus, asiakas- ja palveluohjauspaljon palveluja käyttävien asiakasohjaus, hankintaosaaminen, tiedolla johtaminen, kirjaaminen ja dokumentointi

 • Hyvinvointiteknologian tuntemus, itse- ja etädiagnostiikka, etä- ja virtuaalipalveluiden hallinta, hoitoketjujen digitalisointi

 • Digitaalisen palvelukokemuksen luominen, sähköiseen ja etäviestintään liittyvä vuorovaikutuskoulutus

 • Tietosuojaan liittyvä osaaminen, eettisyys ja lainsäädännön tuntemus, potilas- ja asiakasturvallisuus

 • Toimintakyvyn ylläpitäminen, etäratkaisut kuntoutumisen tukena

 • Elintapasairauksien hoito, syöpähoidon moniammatilliset hoitoketjut

 • Saattohoitotaidot, tietous saattohoidossa olevan potilaan hoidon periaatteista

 • Lääkehoito, kivunhoidon lääkkeellinen ja lääkkeetön toteutus

 • Mielenterveys, psyykkisten ongelmien ennaltaehkäisy ja niihin puuttuminen varhaisessa vaiheessa, psyykkiset häiriöt, mielenterveyden edistäminen ja hoito, mielenterveysasiakkaan arjen hallinta (nettiterapia)

 • Neuropsykiatriset sairaudet (ADHD, ADD, Asperger ja muut autismin kirjon häiriöt) sekä tuki ja kuntoutus

 • Epidemia- ja hygieniaosaaminen

 • Gerontologisen hoitotyön osaaminen, ikääntyneen kokonaistilanteen arviointi, ikääntyneiden ravitsemus

 • Aivoterveys, muistihäiriöt ja -sairaudet, muistisairaan kohtaaminen, muistisairaan haastava käyttäytyminen, rajoittavat toimenpiteet

Aiheeseen liittyviä liitetiedostoja