Kymenlaakso ennakoi

Ympäristö- ja energia-ala

Jaa tämä artikkeli

Ympäristö- ja energia-ala

Ympäristö- ja energia-ala ovat linkittyneitä toisiinsa sekä yhteisen toimintaympäristön että jaetun tietotaidon kautta.

Ympäristöalalla työskennellään monimuotoisissa tehtävissä ihmisten toimista syntyvien ympäristöhaittojen minimoimisen, luonnonvarojen kestävän käytön mahdollistamisen ja ihmisen ja luonnon väliseen vuorovaikutukseen liittyvän tiedon edistämisen parissa. Alan asiantuntijoita työskentelee muun muassa valtion ja kuntien virastoissa, yliopistoissa, tutkimuslaitoksissa, oppilaitoksissa, järjestöissä ja eri toimialojen yrityksissä. Työnkuvaan voi kuulua hallinnollista työtä, tutkimusta, neuvontaa, opetusta, konsultointia, tuotekehitystä ja ympäristönhoitoa.

Energia-alalla työskennellään energian tuotantoon, siirtoon, jakeluun ja näiden järjestelmien suunnitteluun liittyvissä tehtävissä. Ala mahdollistaa niin yksityishenkilöiden kuin yritysten energia- ja lämpötarpeiden täyttämisen. Alalla työskennellään energia-alan yrityksissä, valtion ja kuntien virastoissa ja myös muiden toimialojen yrityksissä.

Ympäristö- ja energia-alan näkymät

Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuollon sekä jäähdytysliiketoiminnan henkilöstöä Kymenlaaksossa on noin 200. Alojen toimipaikkoja on lähes 70, ja toimipaikkojen määrä on noussut viimeisen muutaman vuoden aikana. UPM suunnittelee parhaillaan Suomen suurimman biojalostamon rakentamista Kotkaan. Toteutuessaan se kasvattaisi huomattavasti maakunnan energia-alan työpaikkojen määrää.

Vesi-, viemäri-, jätevesi- ja jätehuollon sekä muun ympäristön puhtaanapidon henkilöstöä Kymenlaaksossa on noin 450. Alojen toimipaikkoja on noin 90. Niin alan toimipaikkojen kuin työpaikkojen määrä on pysynyt vakaana muutaman vuoden ajan.

Tietoisuus ympäristöasioista ja ilmastonmuutoksesta on jo johtanut muutoksiin niin ympäristö- kuin energia-alalla. Muutokset lainsäädännössä ja kulutuksessa tulevat suurella todennäköisyydellä muokkaamaan kumpaakin alaa myös lähitulevaisuudessa. Ympäristöosaamiseen tullaan panostamaan yrityksissä, ja ympäristöosaamisesta itsestään odotetaan tulevan markkinoitavaa. Energiateollisuudessa siirtymä kestävämpiin energiantuotannon muotoihin tapahtuu samalla kun energian kulutus kasvaa, ja tarve uusille innovaatioille esimerkiksi energian varastoinnissa ja siirrossa tulee keskeisemmäksi. Tämä luo valtavaa tarvetta asiantuntijaosaamiselle ja tuotekehitykselle.


Tulevaisuuden trendejä ja signaaleja

 • Biopolttoaineiden kehitys

 • Akkuteknologian keskeisyys pullonkaulana monelle muulle toimialalle
 • Ekologisuus kilpailuetuna
 • Teknologia energiankäytön tehokkaamman optimoinnin välineenä
 • Energia- ja lämpöosaaminen
 • Veden puhdistukseen ja suolanpoistoon liittyvä osaaminen
 • Tuotekehitys esimerkiksi hiilensitomisen parissa
 • Hiilinielujen kaupallistaminen

Tulevaisuudessa korostuvia osaamisalueita

 • Monialaisuus
 • Uudet energiantuotannon muodot
 • Akkuteknologia
 • Ympäristölaki
 • Materiaalitehokkuus


Kymenlaakson liitto 2021-. © Oikeudet muutoksiin pidetään.