Skip to main content

Kymenlaakso ennakoi

Ympäristö- ja energia-ala

Jaa tämä artikkeli

Ympäristö- ja energia-ala

Ympäristö- ja energia-ala ovat linkittyneitä toisiinsa sekä yhteisen toimintaympäristön että jaetun tietotaidon kautta.

Ympäristöalalla työskennellään monimuotoisissa tehtävissä ihmisten toimista syntyvien ympäristöhaittojen minimoimisen, luonnonvarojen kestävän käytön mahdollistamisen sekä ihmisen ja luonnon väliseen vuorovaikutukseen liittyvän tiedon edistämisen parissa. Alana asiantuntijoita työskentelee niin valtion ja kuntien virastoissa, yliopistoissa, tutkimuslaitoksissa, oppilaitoksissa, järjestöissä kuin eri toimialojen yrityksissä. Työnkuvaan voi kuulua muun muassa hallinnollista työtä, tutkimusta, neuvontaa, opetusta, konsultointia, tuotekehitystä ja ympäristönhoitoa.

Energia-alalla puolestaan työskennellään energian tuotantoon, siirtoon, jakeluun ja näiden järjestelmien suunnitteluun liittyvissä tehtävissä. Ala mahdollistaa niin yksityishenkilöiden kuin yritysten energia- ja lämpötarpeiden täyttämisen. Alalla työskennellään erilaisissa energia-alan yrityksissä, valtion ja kuntien virastoissa sekä muiden toimialojen yrityksissä.

Ympäristö- ja energia-alan näkymät

Ympäristö- ja energia-alaan vaikuttavat esimerkiksi globalisaatio, EU:n ja kansallinen lainsäädäntö, väestönkasvu, ympäristöasioiden merkitys yksilötasolla ja yhteiskunnissa, kulutuskäyttäytyminen, ilmastonmuutos, luonnonvarojen riittävyys ja teknologinen kehitys. Ympäristöalan valtavia haasteita ovat luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, ilmastonmuutoksen hillitseminen ja kestävän kehityksen aikaansaaminen. Kansainvälisen yhteistyön ja sopimisen merkitys kasvaa edelleen. 

Edellä kuvatut muutokset tulevat muokkaamaan alaa myös lähitulevaisuudessa. Ympäristöosaamiseen tullaan panostamaan yrityksissä, ja ympäristöosaamisesta itsestään odotetaan tulevan markkinoitavaa. Yhteiskunnan toimintojen kannalta energiateollisuus on elintärkeä, minkä vuoksi ala on vakaa työllistäjä myös epävarmempina aikoina. Energiateollisuudessa siirtymä kestävämpiin energiantuotannon muotoihin tapahtuu samalla kun energian kulutus kasvaa, ja tarve uusille innovaatioille esimerkiksi energian varastoinnissa ja siirrossa tulee keskeisemmäksi. Tämä luo tarvetta asiantuntijaosaamiselle ja tuotekehitykselle. Ammattibarometrista saat informaatiota ammattien lyhyen ajan kysyntänäkymistä.


Tulevaisuuden trendejä ja signaaleja

 • Ympäristöarvojen korostuminen kaikilla toimialoilla, ekologisuus kilpailuetuna

 • Kuluttajien muuttuvat valinnat

 • Resurssitehokkuus (materiaalitehokkuus + energiatehokkuus)

 • Teknologinen kehitys, uudet energianlähteet ja polttoaineet

 • Energiavarastoinnin kehittyminen

 • Turvallisuus, riskienhallinta, omavaraisuus, huoltovarmuus

 • Tiukentuva lainsäädäntö

 • Hiilinielujen kaupallistaminen

Tulevaisuudessa korostuvia osaamisalueita

 • Suunnittelu-, asennus-, huolto- ja kunnossapito-osaaminen mm. lämpöpumppujärjestelmiin, maalämpöön, aurinkolämpöön, biopolttoaineisiin, ydinvoimaan ja sähköautoihin liittyen

 • Uudet energiantuotannon muodot
 • Akkuteknologia
 • Latausinfrastruktuuri

 • Kiertotalousosaaminen, hiili- ja vesijalanjälkiosaaminen

 • Energian varastointi, energiatehokkuus ja energiavaikutusten optimointi

 • Ympäristölakiosaaminen

 • Hajautettu energiantuotanto

 • Ympäristöjohtaminen, ympäristöjärjestelmät