Mitä sanoo Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan toimialakohtaisen ennakointikäytännön vaikuttavuuskartoitus?

Viimeisen kahden vuoden aikana Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa on systemaattisesti kartoitettu yhteensä 12 toimialaa. Työnantajia on haastateltu mm. osaamis- ja rekrytointitarpeista sekä tulevaisuus- ja suhdannenäkymistä. Yhteinen toimialakartoitustyö on lisännyt oppilaitosten alueellista yritystuntemusta ja yritysyhteistyötä. ELY-keskuksen, yritysten, TE-toimiston, kuntien ja oppilaitosten yhteistyö on tiivistynyt entisestään ja on muodostunut uusia toimintatapoja osaavan työvoiman varmistamiseksi. Kaikki valmistuneet raportit löytyvät täältä: https://ennakointi.kymenlaakso.fi/toimialat

Nyt toimintamallin vaikuttavuus on selvitetty. On tärkeätä arvioida toimintaa jatkuvasti ja edistää hyvien käytänteiden ylläpitoa sekä haastaa parannusehdotusten kokeiluun. Tämän vaikuttavuuskartoituksen johtopäätökset ja jatkotoimenpidesuositukset antavat toimialakartoitustyön kehittämiselle hyvän suunnan myös jatkossa.

Lue koko raportti täältä.

  • Osumia: 22

Kysely tulevaisuuden osaamistarpeista

Opetushallitus kartoittaa laajalla kyselyillä tulevaisuuden osaamistarpeita ja niiden muutoksia vuoteen 2030 mennessä jopa 130 ammattialalta. Kyselyihin voivat vastata kaikki, joilla on näkemyksiä ja kiinnostusta arviointiin. Kysely on auki 12.8.2022 asti. Lue lisää täältä ja löydä se ammattiala, johon haluat vastata.

  • Osumia: 17

Kymenlaakson ennakointi laskeutuu kesälomalle!

Lisakuvat:
  • images/Sirpa_ja_Sari.jpg

Kymenlaakson ennakointinyrkki piti viimeisen kokouksensa ennen lomia 9.6 teamsin sijasta vaihteeksi ja virkistykseksi Ruotsinpyhtäällä ihanassa miljöössä. Lounaan ja varsinaisen kokouksen jälkeen saattoi joutua myös jalkapuuhun :-) ei kuitenkaan sen vuoksi, että olisi ollut tuhma. Yhteiskuvaa ei ennätetty ottamaan, joten näissä kuvissa vain muutamia jäseniämme.

Näiden kuvien myötä toivotamme kaikille ennakoijille hyvää ja rentouttavaa kesää!

Syksyllä palataan kristallipallon pariin.

  • Osumia: 79

Toimialojen tulevaisuuden näkymissä epävarmuutta

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi 8.6. kuuden toimialan tilannekuvat ja tulevaisuuden näkymät. Toimialojen näkymiä tarkasteltiin seuraavilta aloilta: elintarvikeala, kaivosteollisuus, luonnontuotteet, matkailu, sosiaali- ja terveysala sekä uusiutuva energia.

Koronapandemia ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan ovat vaikuttaneet suoraan tai epäsuoraan yritysten liiketoimintaan ja niiden tulevaisuuden näkymiin useilla toimialoilla . Venäjän hyökkäys Ukrainaan vaikuttaa muun muassa energia- ja raaka-ainehintojen nousun kautta. Konkreettisten vaikutusten lisäksi kriisit vaikeuttavat tulevaisuuden ennakointia.

Elintarvikealalla investointeja ja kamppailua kohoavien kustannuksien kanssa

Elintarviketeollisuudessa on suunnitteilla ja käynnissä suuria investointeja. Tammikuussa elintarvikeyritykset kertoivat suunnittelevansa tälle vuodelle kiinteitä investointeja 809 miljoonalla eurolla. 

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vaikuttanut globaaliin ruokajärjestelmään. Samalla se on myös vahvistanut ruoan ja omavaraisuuden arvostusta sekä huolta ruoan hinnoista ja ruokajärjestelmän kustannuspaineista. Viennissä elintarvikealan erikoistuotteilla uskotaan olevan kysyntää maksukykyisillä markkinoilla.

Kaivosalan merkitys korostuu EU:n pyrkiessä riippumattomuuteen raaka-aineissa

Raaka-aineiden kysyntä on kasvanut voimakkaasti. Muun muassa grafiitin, litiumin ja koboltin kysyntä kasvaa ennusteiden mukaan nopeasti. Keinoja vahvistaa EU:n raaka-aineomavaraisuutta ovat muun muassa kaivostoiminta, kierrätys ja toimitusketjujen kehittäminen. 

Metallimalmien louhintaa tekevien yritysten liikevaihto ja henkilöstömäärä ovat kasvaneet Suomessa viime vuosina. 

Luonnontuotealan raaka-ainehankinta kaipaa volyymia ja yhteistyötä

Ulkomaisten kerääjien saatavuuden lopulliset vaikutukset tulevan satokauden raaka-aineiden hankintaan ja kustannuksiin ovat vielä epäselviä. Luonnontuotteiden kysyntä kotimaassa ja kansainvälisesti on kasvussa. Marjatuotteilla olisi suurta vientipotentiaalia, mutta raaka-aineiden talteenotto on alan kasvun suurimpia pullonkauloja. 

Tehokas organisointi, verkostojen ja tukkutoiminnan kehittäminen sekä luonnontuotealan yritysten tiiviimpi yhteistyö jalostavan teollisuuden kanssa mahdollistaisivat alan kasvua.

Matkailuala ei ole palautunut pandemiaa edeltävälle tasolle

Matkailualan liikevaihto ja henkilöstömäärä eivät ole palautuneet pandemiaa edeltävälle tasolle. Odotukset kesän ja vuoden 2022 kehityksestä ovat kuitenkin positiiviset. Suomeen suuntautuvan kansainvälisen matkailun arvioidaan elpyvän koronaa edeltävälle tasolle vuoden 2024 loppuun mennessä. Kotimaan matkailun odotetaan edelleen kasvavan maltillisesti.

Tarvetta alan kehittämiselle aiheuttavat erityisesti pysähdyksissä oleva Venäjän matkailu ja Suomen saavutettavuuden heikkeneminen Aasiasta. Lisäksi monet epävarmuustekijät, kuten nouseva energianhinta, inflaatio ja mahdolliset uudet koronavariantit, vaikuttavat matkailualan kehitykseen.

Sote-alalla haasteena osaavan työvoiman saatavuus 

Sosiaali- ja terveysalaan vaikuttavat monet käynnissä olevat muutokset, muun muassa sote-palveluiden siirtyminen hyvinvointialueille vuoden 2023 alussa sekä lainsäädännölliset uudistukset esimerkiksi henkilöstömitoituksiin liittyen. Myös koronapandemia ja siitä aiheutunut hoitovelka kuormittavat palvelujärjestelmää.

Viime vuosina sote-palvelualan yritysten henkilöstömäärät ovat kasvaneet. Sote-alan suurin haaste on työntekijäpula, joka koskee myös yksityistä sektoria. 

Vihreä siirtymä ja fossiilisista polttoaineista luopuminen vauhdittavat uusiutuvan energian käyttöönottoa

Energian kokonaiskulutuksesta 42 prosenttia tuotettiin uusiutuvalla energialla. Uusiutuvan energian käyttö kasvoi kolme prosenttia edellisestä vuodesta. Merkittävimmän osan kasvua selittää puun käytön nopea kasvu. Venäjän öljyn ja maakaasun tuontikielto vauhdittivat siirtymää fossiilisista polttoaineista uusiutuvaan energiaan. Suomessa investoidaan tuulivoiman kasvuun edelleen vahvasti. Tuulivoiman osuus oli vuonna 2021 Suomen sähkön tuotannosta 11,4 prosenttia. 

Tutustu tarkemmin toimialojen tulevaisuuden näkymiin alla olevista linkeistä: 

Elintarvikeala
Kaivosteollisuus
Matkailuala
Luonnontuoteala
Sote-ala
Uusiutuva energia

  • Osumia: 43

Kymenlaakson elintarviketeollisuuden näkymät enimmäkseen positiivisia

Kymenlaakson elintarviketeollisuuden toimialakartoitus on julkaistu

Kymenlaaksossa on syksystä 2020 alkaen kartoitettu yritysten osaamis- ja rekrytointitarpeita sekä tulevaisuusnäkymiä toimialoittain. Yrityshaastattelut tehdään ennakointiverkostossamme yhteistyössä ELY-keskuksen, TE-toimiston ja alueen oppilaitosten kanssa. Tänä keväänä Kymenlaakson kartoitettavaksi alaksi valittiin elintarviketeollisuus. Toimialahaastattelujen tulosantiin pääsee tutustumaan verkkosivujemme toimialaosiossa, jossa on nähtävillä elintarviketeollisuuden tulosten lisäksi myös muut kymmenen valmistunutta toimialakartoitusraporttia.

Kymenlaaksossa haastateltiin maalis-huhtikuussa 23 elintarviketeollisuudessa (toimialaluokat C10 Elintarvikkeiden valmistus ja C11 Juomien valmistus) toimivaa yritystä. Tulokset julkaistiin ja niitä jatkojalostettiin toukokuisessa toimialatyöpajassa.

Yritysten nykyhenkilöstön osaamistarpeista esiin nousivat erityisesti yritysten tuotteiden ja palveluiden tuotantoon sekä tietotekniikkaan liittyvät tarpeet ja niistä toivottiinkin lisäkoulutusta. Myös markkinointi- ja myyntitaidot, talousasiat, johtaminen, työhyvinvointi, yleiset työelämävalmiudet ja asiakaspalvelutaidot saivat useita mainintoja. Kiinnostavana ilmiönä kartoituksessa havaittiin moniosaajuuden vaade, joka tuli ilmi jopa yrityksissä käytössä olevissa ammattinimikkeissä.

Kartoitetuissa yrityksissä oli kohdattu melko paljon rekrytointihaasteita, vain muutamat yritykset olivat niiltä välttyneet. Yleisimmät haasteet rekrytoinneissa liittyivät riittämättömään koulutukseen ja työkokemukseen sekä työnhakijoiden osaamistasoon. Yritysten tulevaisuusnäkymät olivat yllättävänkin valoisia. Monella oli kasvusuunnitelmia ja rekrytointitarpeita ja myös toimialan suhdanteen arvioitiin olevan vuoden kuluttua positiivinen. Useampi yritys kuitenkin kertoi epävakaan maailmantilanteen, inflaation sekä raaka-aineiden ja tuontituotteiden saatavuuden luovan varjoa positiiviselle suhdanne-ennakoinnille.

Kartoitustulokset esiteltiin toimialatyöpajassa, jossa osallistujien oli mahdollista antaa myös jatkotoimenpideideoita. Ratkaisuehdotuksia tulikin useita. Oppilaitosten ja yrityselämän välistä yhteistyötä tulisi lisätä ja tiivistää; oppilaitoksille tulisi vinkata aidosti alan kehittämisestä ja yhteistyöstä kiinnostuneiden yritysten yhteystietoja, opettajille ja opoille voisi järjestää omia "TET-jaksoja", joilla alaa tehtäisiin tutummaksi, koulutusten tulisi olla joustavampia ja aidosti yritysten tarpeista lähteviä ja opiskelijoiden työelämäjaksoihin tulisi panostaa enemmän. Myös alan korkeakoulupaikkojen lisääminen alueelle, väyläopintojen vahvistaminen ja maahanmuuttajataustaisten henkilöiden houkutteleminen alalle nähtiin ratkaisuina. Alan kerrottiin kaipaavan myös näkyvyyttä ja elintarviketeollisuuden imagoa – merkittävyyttä, vireyttä ja mahdollisuuksia – voisi korostaa esimerkiksi viestintäkampanjan kautta.

Tulokset: https://ennakointi.kymenlaakso.fi/toimialat

  • Osumia: 71


Kymenlaakson liitto 2021-. © Oikeudet muutoksiin pidetään.