Julkaisu biotalouden toimintaympäristöstä ja osaamistarpeista Kymenlaaksossa

Kymenlaaksossa biotalous on valikoitunut logistiikan ja digitalisaation rinnalla yhdeksi älykkään erikoistumisen RIS3-strategian (Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation, RIS3) painopisteeksi. Biotaloutta edistetään moninaisilla elinkeinopoliittisilla toimilla, jotka tähtäävät tuottavan teollisuuden murrokseen ja yhteiskunnan systeemiseen muutokseen, mahdollistaen biotalouden ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisesti kestävän kehittymisen.

Biotaloussiirtymä luo yrityskentälle uusia osaamistarpeita, joita on Kymenlaaksossa kartoitettu osana KYMIEXACT-hanketta. Osaamistarpeita on tarkasteltu biotalouteen linkittyvillä toimialoilla, huomioiden Kymenlaakson elinkeinorakenteen erityispiirteet sekä Kymenlaaksoon ohjausvaikutuksensa ulottavat biotaloutta edistävät strategiat. Selvitys perustuu mittavalle tiedonhaulle kirjallisuus- ja web-lähteistä. Lisäksi siinä on hyödynnetty muun muassa KYMIEXACT- ja Kymbio- hankkeiden yhteistyössä toteutetun, tulevaisuuspyörämenetelmää hyödyntäneen työpajatyöskentelyn dataa.

Kartoitetut osaamistarpeet on koottu Xamk Kehittää -sarjassa julkaistuun Biotalouden toimintaympäristö ja osaamistarpeet Kymenlaaksossa -selvitykseen. Se sisältää katsauksen biotalouden määritelmiin ja linkittyviin käsitteisiin, tärkeimpiin ohjauskeinoihin ja biotalouden kehitysnäkymiin Kymenlaaksossa sekä ennen kaikkea biotalouden osaamistarpeisiin elinkeinoelämän näkökulmasta. KYMIEXACT-hankkeessa pilotoidaan tänä keväänä myös täsmäkoulutusta biotalouden edistämiseksi ja siihen liittyvän tietoisuuden vahvistamiseksi.

Linkki julkaisuun

Linkki koulutusesitteeseen

Logo Tehaayhes B
Logo Ely
Logo Kll
Logo Ksao
Logo Ksao
Logo K Aik
Logo Kk N
Logo Kll
Logo Yrittajat N