TEM työmarkkinaennuste: Työllisyysaste ohittaa koronakriisiä edeltävän tason 2022, mutta pitkäaikaistyöttömyyden kasvu jatkuu

Koronarokotusten edistyminen ja epidemiatilanteen parantuminen on kääntänyt työvoiman kysynnän nousuun ja työmarkkinoiden ennakoidaan kääntyvän reippaaseen kasvuun jo kuluvan vuoden aikana. Koronakriisiä edeltänyt työllisyyden taso ohitetaan vuonna 2023, mutta työttömien työnhakijoiden määrä jää vielä kriisiä edeltävän tason yläpuolelle.

Ennuste perustuu oletukseen, että liikkumisen ja liiketoiminnan rajoituksista voidaan luopua syksyyn mennessä.

Työllisten määrä saavuttaa koronakriisiä edeltävän tason vasta vuonna 2023

Työmarkkinaennusteen mukaan työllisyysaste nousee kuluvana vuonna 71,2 prosenttiin ja ensi vuonna 71,8 prosenttiin, ohittaen samalla koronaepidemiaa edeltäneen tason. Väestön vähenemisestä johtuen työllisten määrä ohittaa koronakriisiä edeltäneen tason vasta 2023. Vuonna 2023 ennustetaan olevan 2 535 000 työllistä. Työvoimatutkimuksen aikasarjakatkon takia työllisyysasteen sarja on nykyään noin prosenttiyksikön matalampi kuin ennen.

Työttömyysasteen ennustetaan pysyvän kuluvana vuonna 7,7 prosentissa työvoiman ulkopuolisten palatessa työnhakuun ja laskevan tämän jälkeen 7,3 ja edelleen 6,7 prosenttiin vuonna 2023, kun siirtymät työttömyydestä työllisyyteen etenevät.

Työvoiman tarjonta palautuu jo kuluvana vuonna koronakriisiä edeltävälle tasolle

Työmarkkinaennuste tarkastelee myös työvoiman tarjontaa, eli työllisten ja työttömien yhteismäärää. Työvoima-asteen ennustetaan nousevan kuluvana vuonna 65,9 prosenttiin, mikä riittää palauttamaan työvoiman määrän koronakriisiä edeltävälle tasolle väestön vähenemisestä huolimatta. Vuonna 2021 työvoima kasvaa noin 15 000 henkilöllä, ja vuonna 2022 noin 4 000 henkilöllä. Vuonna 2023 työvoiman määrän ei ennusteta kasvavan, mikä johtuu ennen kaikkea työikäisen väestön määrän vähenemisestä.

Työperäisen maahanmuuton päätösperäinen lisääminen näkynee tulevissa väestöennusteissa ja siten myös työvoiman määrää ennustettaessa tulevina vuosina. Myös tavoitteet ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden määrän lisäämisestä ja heidän jäämisestään asumaan Suomeen nykyistä useammin näkynevät jossain vaiheessa työvoiman määrän ennusteissa – ei kuitenkaan vielä tällä ennusteperiodilla.

Rekisterityöttömyyden kehityksessä käänne loppuvuonna 2021 – pitkäaikaistyöttömyys saavuttaa huipputasonsa vuoden 2022 alussa

Työnvälitystilaston työttömien työnhakijoiden ja nuorisotyöttömien määrä alkaa laskea vuoden 2021 aikana, kun koronakriisistä johtuvia rajoituksia aletaan purkaa. Vuosina 2022 ja 2023 työttömien työnhakijoiden ja nuorisotyöttömien määrä jatkaa laskuaan, mutta pysyttelee yhä koronakriisiä edeltävää aikaa korkeammalla tasolla. Työttömiä työnhakijoita on keskimäärin 318 000 vuonna 2021, 284 000 vuonna 2022 ja 267 000 vuonna 2023. Nuorisotyöttömiä on 39 000 vuonna 2021, 33 000 vuonna 2022 ja 30 000 vuonna 2023.

Pitkäaikaistyöttömien määrän ennustetaan kasvavan vuonna 2021 ja saavuttavan huipputasonsa vuoden 2022 alussa, minkä jälkeen sen ennustetaan lähtevän laskuun rekisterityöttömyyden yleisen positiivisen kehityksen myötä. Pitkäaikaistyöttömiä on 111 000 vuonna 2021, 115 000 vuonna 2022 ja 100 000 vuonna 2023.

Työ- ja elinkeinoministeriön lyhyen aikavälin työmarkkinaennuste

 

  • Osumia: 80

Osaajapula koettelee edelleen laajasti eri toimialoja Kymenlaaksossa

Osaajapula koettelee edelleen laajasti eri toimialoja Kymenlaaksossa. Yli kolmanneksella (39%) yrityksistä on ollut vaikeuksia rekrytoida haluamansa määrä työvoimaa. Pahimmassa pulassa ovat teknisten alojen yritykse. Tilanne käy ilmi Kymenlaakson kauppakamarin jäsenyrityksille ja -organisaatioille toukokuussa tekemästä kyselystä. 

Linkki Kymenlaakson kauppakamarin tiedotteeseen.

  • Osumia: 60

Kauppa luo kasvua koko Suomessa - Kaupan liiton uudet raportit julkaistu

Kauppa kasvaa koko kansantaloutta nopeammin ja on merkittävä hyvinvoinnin luoja alueilla.

Kaupan tuoma arvonlisä talouteen on kasvanut nopeammin kuin koko kansantalous keskimäärin. Kaupasta on siis tullut entistä tärkeämpi hyvinvoinnin luoja Suomeen. Kaupan yrityksiä kannattaakin kunnissa kuunnella tarkalla korvalla ja rakentaa toimivaa yhteistyötä alueellisen elinvoiman edistämiseksi.

Kauppa on yksi suurimmista hyvinvointia luovista yksittäisistä toimialoista, ja sen merkitys hyvinvoinnin tuojana on kasvanut ripeämmin kuin koko kansantalous: kaupan bruttoarvonlisäyksen kasvu vuosina 2015–2019 oli 12 prosenttia, kun koko kansantalouden kasvu oli samanaikaisesti 9 prosenttia.

Kaupan liiton koostamista maa- ja seutukuntakohtaisista graafeista käy ilmi kaupan alan osuus bruttoarvonlisäyksessä, työllisyydessä ja investoinneissa eri alueilla. Koosteessa esitetään vain kaupan suora vaikutus, eli välillisiä vaikutuksia muiden toimialojen kautta ei ole mukana.

Lue lisää Kaupan liiton sivuilta.

  • Osumia: 89

Tuore toimialaraportti : matkailu kasvoi tasaisesti ennen koronaa - Suomella edelleen useita kilpailuvaltteja

Vuonna 2019 matkailualalla toimi Suomessa noin 29 000 yritystä, jotka työllistivät suoraan 119 000 työntekijää. Toimialan yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli vuonna 2019 yli 21 miljardia euroa. Vuonna 2019 henkilöliikenne ja sitä palveleva toiminta oli liikevaihdoltaan matkailun toimialaryhmistä suurin, mutta ravitsemistoiminta oli suurin työllistäjä. Viime vuosien aikana matkailualalla aloittaneiden yritysten määrä on kasvanut maltillisesti. Matkailualat muodostavat 2,7 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta. Matkailu tukee alueiden kehittämistä erityisesti kasvukeskusten ulkopuolella ja vahvistaa siten tasapainoista aluerakennetta.

Koronapandemia on ajanut matkailutoimialan kriisiin

Vuoden 2020 keväällä koronapandemia ja sen leviämisen estämiseksi asetetut matkustusrajoitukset romahduttivat matkailun. Rajoitustoimilla on onnistuneesti vähennetty sairauden leviämistä, mutta samaan aikaan erityisesti matkailuala on kärsinyt tilanteesta taloudellisesti pahoin. Matkailuyritysten liikevaihto on laskenut voimakkaasti, ja alalla on jouduttu lomauttamaan henkilöstöä moninkertaisesti aikaisempiin vuosiin verrattuna. Valtio on suunnannut yrityksille erilaisia tukivälineitä koronakriisin haittojen torjumiseksi. Arvioiden mukaan matkailukysyntä voi toipua koronapandemiasta jopa muutamassa vuodessa, mutta sen vaikutukset toimialalle voivat olla monella tapaa mittavia ja pitkäkestoisia. Matkailuyritysten taloudellisen tilanteen kohentuminen voi viedä pitkään, ja kasvuinvestointeja voidaan joutua lykkäämään. Koronapandemia on vaikuttanut myös matkailijoiden kulutuskysyntään ja ostokäyttäytymiseen, mikä tulee huomioida palvelutuotannossa ja sen kehittämisessä.

Pandemian jälkeen panostettava Suomen kilpailukykyyn

Suomen positiivinen maakuva turvallisena ja vakaana maana luo erinomaisen lähtökohdan matkailuelinkeinon kehittämiselle ja kasvulle pandemian jälkeen. Suomen tavoitteena on edelleen olla Pohjoismaiden kestävimmin kasvava matkailukohde. Päämäärän saavuttaminen on mahdollista, jos Suomessa vastataan digitaaliseen muutokseen, edistetään ja hyödynnetään innovaatioita, kehitetään saavutettavuutta, panostetaan kestävän ja vastuullisen matkailun kehittämiseen sekä vahvistetaan alan toimintaympäristön kilpailukykyä. Tämä edellyttää matkailualan toimijoiden, rahoittajien, poliittisten päättäjien sekä viranomaisten pitkäjänteistä ja vahvaa yhteistyötä.

Toimialaraportin julkaisun yhteydessä on päivitetty myös matkailun infograafi, joka visualisoi alan keskeisimmät tilastot. Tilastoaineistoja on myös mahdollista ladata omaan käyttöön alta löytyvästä linkistä.

Matkailun toimalaraportti 2020

Matkailualan infograafi ja tunnusluvut

  • Osumia: 154

Vuoden 2021 valtakunnallinen alue-ennakoinnin seminaari Kymenlaaksossa

Tänä vuonna Kymenlaakso toimii valtakunnallisen alue-ennakointiseminaarin isäntänä. Tapahtuma tullaan järjestämään hybridina verkossa ja Kouvolan kaupungissa 26.-27.8.2021. Teemaksi on valittu ajankohtainen aihe; turvallinen tulevaisuus.

Merkitse tapahtuma jo nyt kalenteriisi ja ilmoittaudu ennakkoon, jotta tulet saamaan kutsun ja ilmoittautumislinkin heti kun se on mahdollista! Seuraa myös sivua https://ennakointi.kymenlaakso.fi/turvallinentulevaisuus. Sinne päivitetään uutta tietoa tilaisuuden järjestelyistä!

  • Osumia: 338


Kymenlaakson liitto 2021-. © Oikeudet muutoksiin pidetään.