Skip to main content

Vastuullisen matkailun portaat -koulutusmallin kehittäminen

Hankkeessa kehitetään ajasta ja paikasta riippumaton täydennyskoulutusmalli vastuullisen matkailun osaamisen kehittämiseksi.

Tarkoituksena on osaamisen kehittäminen vastuullisuuden kaikilla osa-alueilla niin johto-, esimies- kuin työntekijätasollakin. Korkeakouluyhteistyönä tuotetun ketterän, digitaalisuutta hyödyntävän koulutusmallin keskeisimpiä kohderyhmiä ovat matkailualan yrittäjät, esimiehet, työntekijät ja yrittäjäksi aikovat. Täydennyskoulutuksella vastataan ennakoivasti matkailun kasvuun liittyviin haasteisiin kuten liikamatkailuun, ilmastonmuutokseen ja sosio-kulttuurisiin ongelmiin. Hanke kokoaa laajasti korkeakoulujen vastuullisen matkailun osaamisen yhteisen koulutussuunnitteluprosessin ääreen.
Xamk on yksi hankkeen osatoteuttajista. Hankkeen päätoteuttajana toimii Jyväskylän Ammattikorkeakoulu ja muina osatoteuttajina toimivat Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu, Oulun yliopiston Maantieteen tutkimusyksikkö sekä Matkailualan tutkimus-ja koulutusinstituutti, Lapin yliopisto. Rahoittaja on Opetus- ja kulttuuriministeriön ESR-toimenpidekokonaisuus; valtakunnallisten koulutusmallien kehittäminen.
Hankkeen kesto: 01.01.2019 - 30.06.2021

Lisätietoja: https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/vastuullisen-matkailun-portaat-koulutusmallin-kehittaminen/

kestävä kehitys, matkailu, täydennyskoulutus

  • Osumia: 1078

Etiäinen

Projektissa kehitetään Kymenlaakson maakunnallista ennakointimallia. Keskeistä on työelämän ja oppilaitosten edustajien kohtaamisen systematisointi. Tuloksena syntyy käytännönläheinen malli luotettavaan ennakointitietoon. Tämä hyödyttää alueella monia toimijoita koulutusorganisaatioiden lisäksi.

Hankkeen vaikutuksesta koulutuksessa voidaan reagoida lyhyellä ja pitkällä aikavälillä työvoima- ja osaamistarpeisiin. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hallinnoimaa hanketta rahoittaa Hämeen ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta sekä kunnat ja oppilaitokset.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu toteuttaa hankkeen yhdessä Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston Ekamin, Kouvolan seudun ammattiopiston KSAOn ja Kouvolan Aikuiskoulutuskeskuksen kanssa. Ohjausryhmään osallistuu lisäksi muita maakunnallisia ja seudullisia toimijoita.

Hanke alkoi 1.4.2018 ja se päättyy 30.9.2020.

Lisätietoja: www.xamk.fi/etiainen

  • Osumia: 1880

KYMIEXACT- täsmäosaamista Kymenlaaksoon

Yhtenä yritysten kasvun esteenä on osaavan työvoiman saatavuus erityisesti digitalisaation, biotalouden ja logistiikan aloilla. Osaamistarpeet muuttuvat toimintaympäristön vaihtelun myötä, joten säilyttääkseen kilpailukykynsä on varauduttava myös tulevaisuuden osaamistarpeisiin.

KYMIEXACT- hankkeessa luodaan toimintamalli, jolla voidaan ketterästi ja monipuolisesti vastata kymenlaaksolaisten älykkään erikoistumisen kärkialojen osaamistarpeisiin. Toiminnan periaatteena on sekä yksilöllisten että yritys- ja teollisuusalalähtöisten osaamispolkujen rakentaminen. KYMIEXACT-toimintamalli luodaan yhteistyössä alueen aikuiskoulutustoimijoiden kanssa. Hankkeen osatoteuttajia ovat Xamk, KSAO ja Ekami. Toimenpiteisiin osallistuvat myös HY+, LUT, Kymenlaakson kesäyliopisto ja Kouvolan kansalaisopisto.

Älykkään erikoistumisen kärkialojen lisäksi hankkeessa kehitetään ennakointitiedon hyödynnettävyyttä sekä yritysten osaamisen vahvistamisen että oppilaisten täydennyskoulutuksen näkökulmista.

https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/kymiexact-tasmaosaamista-kymenlaaksoon/

  • Osumia: 1678

Kymenlaakson aikuiskoulutuksen ennakoinnin aluepilotti

Kymenlaakson Liitto osallistuu erilaisiin maakunnallisiin ja valtakunnallisiin ennakointiprojekteihin ja pilotteihin. Näistä syntyneet aineistot ja materiaalit on koottu tälle sivulle.

KYMENLAAKSON AIKUISKOULUTUKSEN ENNAKOINNIN ALUEPILOTTI - Kymenlaakson metsäbiotalouden logistiikka (2015-2017)

Kymenlaakson Liitto osallistui valtakunnallisen aikuiskoulutuksen ennakointiprojektiin aluepilotilla Kymenlaakson metsäbiotalouden logistiikka. Valtakunnallisen ennakointiprojektin tavoitteena on tuottaa uusi toimintamalli aikuisväestön koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointitulosten tuottamiseen ja tulkintaan. Ennakointimallia pilotoidaan 1.8.2015-31.7.2018 välisenä aikana liikenne- ja logistiikka-alalla. Kymenlaakson aluepilotti valmistui heinäkuussa 2017.

Dokumentit

 

  • Osumia: 1508